Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (LVG) van traditionele zorg, verleend binnen één instelling, naar ambulante ondersteuning door een breed scala van externe instanties. LVG-cliënten lopen tegen problemen aan rond hiaten (of overlap) in het netwerk, onvoldoende afstemming van het zorgaanbod, omdat er een groot aantal verschillende instanties bij betrokken is. De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) ontvangt regelmatig meldingen over maatschappelijke overlast die LVG-cliënten veroorzaken: drank- en drugsverslaving, loverboys, randgroepjongeren, criminaliteit, vormen van misbruik en de veiligheid in de nacht. De kwaliteit van het netwerk is voor hen een bepalende factor voor goede zorg en een veilige leefsituatie. Omdat de inspectie onvoldoende kan beoordelen of de zorgaanbieders voor volwassen LVG-cliënten verantwoorde zorg bieden, is een onderzoek gehouden. De onderzoeksbevindingen zullen leiden tot een concept normenkader “Verantwoorde zorg in het netwerk voor volwassen mensen met een licht verstandelijke beperking, die door zorgaanbieders ambulant worden begeleid”. Op basis van dit concept zal de inspectie de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vragen een veldnorm te ontwikkelen.

Voor het onderzoek is uitgegaan van de volgende vraagstelling:

  • Welke risico’s voor het leveren van verantwoorde zorg doen zich voor in het netwerk rond volwassen mensen met een licht verstandelijke beperking, die door zorgaanbieders ambulant worden begeleid?
  • Hoe kunnen zorgaanbieders door samenwerking de risico’s in de ambulante begeleiding van LVG-cliënten beperken?

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport, dat in november 2010 ver-scheen, vatten wij hier samen.